preskoči na sadržaj

VII. gimnazija Zagreb

 

POLITIKA PRIVATNOSTI

 

 

Politikom privatnosti VII. gimnazija štiti privatnost učenika i njihovih roditelja i/ili zakonskih skrbnika, zaposlenika, kandidata za zasnivanje radnog odnosa, članova Školskog odbora i Vijeća roditelja te vanjskih suradnika koji se zapošljavaju putem ugovora o volontiranju, ugovora o djelu ili autorskog ugovora, ili sudjeluju u postupku javne nabave ili jednostavne nabave, vodi brigu o njihovim osobnim podacima sukladno odredbama Opće EU uredbe o zaštiti podatka 2016/679/EZ (Uredba) i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka NN 42/2018. Politikom privatnosti VII. gimnazija transparentno i javno objavljuje načine na koje obrade osobnih podataka provodi isključivo prema načelima Uredbe.

 

Načela obrade osobnih podataka (članak 5. Uredbe):

Osobni podaci moraju biti:

a) zakonito, pošteno i transparentno obrađivani s obzirom na ispitanika ("zakonitost, poštenosti transparentnost"),

b) prikupljeni u posebne, izričite i zakonite svrhe te se dalje ne smiju obrađivati na način koji nije u skladu s tim svrhama; daljnja obrada u svrhe arhiviranja u javnom interesu, u svrhe znanstvenog ili povijesnog istraživanja ili u statističke svrhe, u skladu s Članak 89. stavkom 1. ne smatra se neusklađenom s prvotnim svrhama ("ograničavanje svrhe"),

c) primjereni, relevantni i ograničeni na ono što je nužno u odnosu na svrhe u koje se obrađuju ("smanjenje količine podataka"),

d) točni i prema potrebi ažurni; mora se poduzeti svaka razumna mjera radi osiguravanja da se osobni podaci koji nisu točni, uzimajući u obzir svrhe u koje se obrađuju, bez odlaganja izbrišu ili isprave ("točnost"),

e) čuvani u obliku koji omogućuje identifikaciju ispitanika samo onoliko dugo koliko je potrebno u svrhe radi kojih se osobni podaci obrađuju; osobni podaci mogu se pohraniti na dulja razdoblja ako će se osobni podaci obrađivati isključivo u svrhe arhiviranja u javnom interesu, u svrhe znanstvenog ili povijesnog istraživanja ili u statističke svrhe u skladu s Članak 89. stavkom 1., što podliježe provedbi primjerenih tehničkih i organizacijskih mjera propisanih ovom Uredbom radi zaštite prava i sloboda ispitanika ("ograničenje pohrane"),

f) obrađivani na način kojim se osigurava odgovarajuća sigurnost osobnih podataka, uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja primjenom odgovarajućih tehničkih ili organizacijskih mjera ("cjelovitost i povjerljivost").

 

PRIKUPLJANJE OSOBNIH PODATAKA

VII. gimnazija prikuplja osobne podatke sukladno važećoj zakonskoj regulativi koja se primarno oslanja na Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakon o radu te pripadajuće pravilnike u zakonom određene svrhe. Podaci se prikupljaju i obrađuju samo kada je apsolutno neophodno.

Osobni podaci učenika VII. gimnazije, uključujući fotografije, audio i video zapise prikupljenih prilikom aktivnosti VII. gimnazije u skladu sa Školskim kurikulumom i Godišnjim planom i programom rada VII. gimnazije javno se objavljuju na školskim web stranicama i školskim stranicama na društvenim mrežama temeljem prethodno dane privole nositelja roditeljske odgovornosti. 

 

OBRADA OSOBNIH PODATAKA

1. Obrada osobnih podataka na temelju pravnih obveza VII. gimnazije kao voditelja obrade u smislu članka 6. stavak 1. točke c)  Uredbe  (EU) 2016/679 Europskog Parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (dalje u tekstu: Opća uredba):

Većina osobnih podataka koje obrađuje VII. gimnazija kao školska ustanova temelji se na zakonskoj obvezi. 

Obrađuju se osobni podaci učenika i njihovih roditelja odnosno skrbnika, zaposlenika i kandidata za zasnivanje radnog odnosa, članova Školskog odbora, članova Vijeća roditelja i drugih tijela VII. gimnazije i drugih  osoba s kojima školska ustanova surađuje ili koji borave u prostorijama VII. gimnazije odnosno koji se na drugi način smatraju ispitanicima u smislu Opće uredbe.

Obrada osobnih podataka učenika i njihovih roditelja odnosno skrbnika temelji se na Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Pravilniku o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama, Pravilniku o kriterijima za izricanje pedagoških mjera i drugim propisima koje je VII. gimnazija obvezna primjenjivati.

Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama propisano je kako se u školama vodi pedagoška dokumentacija i evidencija o učenicima, praćenju nastave i drugim oblicima odgojno-obrazovnog rada, upisu i ispisu učenika, ocjenjivanju i uspjehu učenika, pedagoškim mjerama i ispitima (obavijest o ostvarenim rezultatima na kraju prvog obrazovnog razdoblja, svjedodžba, prijepis ocjena kada učenik prelazi iz jedne škole u drugu, matična knjiga, dnevnik rada, imenik učenika).

U svrhu vođenja navedenih evidencija roditelj/skrbnik je obvezan dostaviti osobne podatke školskoj ustanovi, odnosno u ovom slučaju ne može odbiti dostaviti tražene podatke.

Obrada osobnih podataka zaposlenika i kandidata za zasnivanje radnih odnosa temelji se na odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakonu o radu, Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja u VII. gimnaziji, Pravilniku o radu VII. gimnazije  te drugim propisima koje VII. gimnazija primjenjuje.

Zakonom o radu propisano je da se osobni podaci radnika smiju prikupljati, obrađivati, koristiti i dostavljati trećim osobama samo ako je to određeno Zakonom o radu ili drugim zakonom, ili ako je to potrebno radi ostvarivanja prava i obveza iz radnog odnosa, odnosno u vezi s radnim odnosom. Propisano je i da osobne podatke radnika smije prikupljati, obrađivati, koristiti i dostavljati trećim osobama samo poslodavac ili osoba koju za to posebno opunomoći poslodavac.

Zasnivanjem radnog odnosa, odnosno sklapanjem ugovora o radu nužno započinje obrada osobnih podataka zaposlenika pri čemu je potrebno prikupiti propisanu dokumentaciju o radniku kako bi se nedvojbeno utvrdio identitet i vjerodostojnost osobnih podataka, ali i ispunila obveza dokazivanja identiteta i relevantnosti osobnih podataka prema drugim institucijama (Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, Agencija za odgoj i obrazovanje, Hrvatski zavod za zapošljavanje, Porezna uprava i druge relevantne institucije). Pravilnikom o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima propisano je koje sve osobne podatke školska ustanova mora prikupljati u svrhu vođenja evidencije o radnicima koje vodi s datumom početka rada do prestanka rada zaposlenika kod poslodavca te zakonski rokovi čuvanja osobnih podataka radnika. Pravilnikom je regulirano da svaku promjenu osobnih podataka zaposlenik je obvezan prijaviti školskoj ustanovi odmah, a najkasnije u roku od osam dana od dana nastanka promjene. Propisane osobne podatke zaposlenik je obvezan dostaviti školskoj ustanovi.

Osobni podaci kandidata prijavljenih na natječaj prikupljaju se i obrađuju sa svrhom provedbe natječaja te utvrđivanja uvjeta za zasnivanje radnog odnosa, odnosno postojanja ili nepostojanja zapreka za zasnivanje radnog odnosa koji su propisani Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. 

VII. gimnazija donijela je Pravilnik o zapošljavanju kojim se utvrđuje način i postupak zapošljavanja te procjena i vrednovanje kandidata. Pravilnikom je propisan sadržaj natječaja, sadržaj prijave te potrebna dokumentacija i potrebni osobni podaci. U slučaju da kandidati odbiju dostaviti tražene osobne podatke i dokumentaciju njihova prijava se ne može razmatrati te oni neće moći sudjelovati u natječajnom postupku.

Obrada osobnih podataka članova Školskog odbora, članova Vijeća roditelja i članova drugih tijela VII. gimnazije temelji se na odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i drugih propisa. 

Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi propisani su uvjeti i zapreke za imenovanje članova Školskog odbora, a radi provjere i utvrđivanja uvjeta tražit će se osobni podaci i potrebna dokumentacija. 

VII. gimnazija koristit će kontakt podatke članova Školskog odbora i Vijeća roditelja za potrebe dostave poziva na sjednicu i dnevnog reda (za potrebu isplate naknade za rad članova Školskog odbora na sjednicama obvezna je prikupljati podatke o nazivu banke i računu za isplatu). 

VII. gimnazija obrađuju podatke vanjskih suradnika na temelju pravne obveze koja proizlazi iz Zakona o javnoj nabavi, pripadajućih podzakonskih propisa i Pravilnika o jednostavnoj nabavi koji donosi svaka školska ustanova zasebno. U postupku javne i jednostavne nabave ponuditelj dostavlja traženu dokumentaciju kojom dokazuje udovoljavanje uvjeta. Ponuditelji su tražene podatke dužni dostaviti inače se njihove ponude neće razmatrati. 

                                                                                                                                             

2. Obrada osobnih podataka na temelju privole odnosno suglasnosti ispitanika u smislu članka 6. stavak 1. točke a) Opće uredbe

U svim slučajevima kada ne postoji druga pravna osnova za obradu osobnih podataka od ispitanika se traži privola odnosno suglasnost za obradu osobnih podataka. Privola odnosno suglasnost može biti za jedan slučaj ili za određeno vremensko razdoblje koje je konkretno navedeno. Danu privolu odnosno suglasnost ispitanik može u svakom trenutku opozvati.      

Od roditelja učenika tražit će se privola za obradu fotografija, radova ili uspjeha njihove djece/učenika na službenoj internetskoj stranici škole i na društvenim mrežama škole.  

                                                                                                                    

3. Obrada osobnih podataka na temelju nužnosti za sklapanje i izvršavanje ugovora u smislu članka 6. stavak. 1. točke b) Opće uredbe

Osobni podaci obrađuju se vezano uz primjenu, sklapanje i izvršavanje ugovora te obveze koje iz njih proizlaze. Ugovori se sklapaju u skladu s odredbama Zakona o javnoj nabavi, Zakonu o obveznim odnosima ili drugim propisima.   

Ako sklapanje ugovora nije regulirano Zakonom o javnoj nabavi, odnosno ako se radi o nabavi manje vrijednosti ispod pragova za javnu i jednostavnu nabavu pravni temelj za obradu nije pravna obveza školske ustanove već pravnu osnovu nalazimo u članku 6. stavak 1. točka c) Uredbe – Obrada je nužna za izvršavanje ugovora u kojemu je ispitanik stranka ili kako bi se poduzele radnje na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora. Obrađivat će se samo nužni podaci za ishođenje ponuda, provjere ispunjavanja uvjeta na strani vanjskih suradnika te sklapanje i izvršavanje ugovora.    

                                                                                                                                    

4. Obrada osobnih podataka na temelju nužnosti za izvršavanje zadaće u javnom interesu ili izvršavanja službenih ovlasti voditelja obrade u smislu članka 6. stavak 1. točke e) Opće uredbe

U ovom slučaju obrada osobnih podataka provodi se kada je takva obrada nužna za izvršavanje javnih ovlasti ili obveza koje  se provode u javnom interesu.  

VII. gimnazija obrađuje osobne podatke na temelju nužnosti izvršavanja službene ovlasti u situacijama kada u svezi s poslovima koje obavlja na temelju javnih ovlasti (članak 3. stavak 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi) odlučuje o pravu, obvezi ili pravnom interesu učenika, roditelja ili skrbnika učenika ili druge fizičke osobe, primjenjujući Zakon o općem upravnom postupku, ali i u svim drugim slučajevima kada obavlja navedene poslove, a obrada je nužna za obavljanje određenog posla. 

                                                                  

5. Obrada osobnih podataka na temelju legitimnog interesa VII. gimnazije u smislu članka 6. stavak 1. točke f) Opće uredbe:                                                                                                                                                                        

a) Sustav video nadzora VII. gimnazije

Svrha obrade: sigurnost učenika i svih osoba koje borave u VII. gimnaziji i zaštita školske imovine.

Sustavom video nadzora je obuhvaćen: vanjski prostor i školsko igralište, glavna i sporedna ulazna/izlazna vrata, prostor ispred porte te dio hodnika i stubišta u neposrednoj blizini ulaznih/izlaznih vrata.

Sustavom video nadzora nisu obuhvaćene učionice, uprava i drugi radni prostori, sanitarni prostori, školski hodnici, prostorije za odmor, osobnu higijenu i presvlačenje.

Prije ulaska u perimetar snimanja istaknuta je obavijest da je objekt pod video nadzorom s podacima o voditelju obrade, svrsi obrade, vrijeme čuvanja snimki i kontakt putem kojeg ispitanici mogu ostvariti svoja prava

VII. gimnazija donijela je vlastiti Pravilnik o korištenju sustava video nadzora.

 

b) Službena internetska stranica VII. gimnazije i društvene mreže VII. gimnazije

Grupne fotografije i videozapise na kojima se nalaze učenici, zaposlenici roditelji učenika i drugi ispitanici/korisnici objavljuju se na službenim stranicama na temelju legitimnog interesa, a u svrhu promidžbe školske ustanove i odgojno-obrazovnih programa. 

Korisnik/ispitanik može u svakom trenutku na temelju svoje posebne situacije uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na njega, a VII. gimnazija obrađuje na osnovu legitimnog interesa. Prigovor mora biti obrazložen, a nakon kojeg će VII. gimnazija prestati obrađivati njegove osobne podatke s iznimkom ako dokaže da postoje uvjerljivi legitimni razlozi za obradu koji nadilaze interese, prava i slobode korisnika/ispitanika koji je uložio prigovor ili je pak obrada nužna radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva.

Na službenoj internetskoj stranici VII. gimnazije www.sedma.hr koriste se tzv. “kolačići” (cookies) - tekstualne datoteke koje na računalo korisnika smješta internetski poslužitelj (server), putem kojeg davatelj usluge pristupa Internetu (ISP) prikazuje web stranicu.

„Kolačići“  nastaju kada preglednik na uređaju korisnika učita posjećeno mrežno odredište, koje potom šalje podatke pregledniku te izrađuje tekstualnu datoteku (kolačić). Preglednik dohvaća i šalje kolačić na poslužitelj internetske stranice prilikom povratka korisnika na njega. Na našoj stranici koriste se samo tehnički kolačići (obavezni kolačić) koji se ne mogu isključiti i koji su nužni za funkcioniranje Internet mjesta.

Službena internetska stranica sadrži veze na druge internetske stranice i stranice na društvenim mrežama, te se na njih ne odnosi Politika privatnosti VII. gimnazije, stoga se preporučuje pročitati uvjete zaštite privatnosti svake internetske stranice i društvene mreže koja je posjećena. 

Također, Politika privatnosti VII. gimnazije ne odnosi se na “kolačiće” (cookies) na službenim društvenim mrežama VII. gimnazije https://hr-hr.facebook.com/Sedma.knjiznica/ i https://www.instagram.com/sedmagimnazija/?hl=hr te se preporučuje pročitati uvjete zaštite privatnosti društvenih mreža Facebook i Instagram. 

 

PRIVATNOST  I ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Privatnost pojedinca i zaštita osobnih podataka ljudska su prava, a VII. gimnazija ima dužnost brinuti se za privatnost pojedinca čije osobne podatke obrađuje i pohranjuje.

Podaci su odgovornost i moraju se prikupljati i obrađivati samo kada je apsolutno neophodno.

VII. gimnazija s ciljem zaštite privatnosti svojih učenika, njihovih roditelja ili skrbnika, zaposlenika, gostiju i posjetitelja:

- ne prikuplja više informacije nego što je potrebno,

- osobne podatke ne koristi u svrhe koje nisu navedene,

- ne čuva osobne podatke ako više nije potrebno,

- nikada ne prodaje, posuđuje ili distribuira niti javno objavljuje osobne podatke,

- osobne podatke ne dostavlja trećim stranama bez znanja osobe čiji su podaci,

- ne koristi nikakvu automatiziranu obradu i donošenje odluka niti profiliranje,

- osobne podatke ne prenosi izvan EU/EEA,

- kontinuirano osigurava da su osobni podaci sigurno pohranjeni.

 

PRAVA KORISNIKA/ISPITANIKA U VEZI OBRADE OSOBNIH PODATAKA

Pravo na pristup osobnim podacima i informacijama

Na temelju podnesenog pisanog zahtjeva korisnik/ispitanik ima pravo na pristup svojim osobnim podacima koje VII. gimnazija obrađuje i može  zatražiti informacije o pravnom temelju i  svrsi obrade, o vrsti odnosno kategorijama osobnih podataka koje obrađujemo. Korisnik/ispitanik ima pravo na uvid u svoje osobne podatke, pravo na podatke o primateljima ili kategorijama primatelja i predviđenom razdoblju pohrane osobnih podataka. Pravo na pristup osobnim podacima može biti ograničen samo u slučajevima propisanim pravom Unije ili nacionalnim zakonodavstvom ili ako se takvim ograničenjem poštuju temeljna  prava i slobode drugih.

 

Pravo na ispravak osobnih podataka

Korisnik/ispitanik ima pravo na ispravak osobnih podataka ako nisu točni, potpuni ili ažurni. Za ispravak osobnih podataka potrebno je podnijeti pisani zahtjev u kojemu je potrebno navesti što nije valjano i dostaviti potrebne dokaze odnosno dokumentaciju. 

 

Pravo na brisanje, osim za iznimke vezane prema članku 17. stavkom 3. Opće uredbe

Pravo na brisanje moguće je ostvariti u sljedećim slučajevima:

- ako  osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhu prikupljanja ili obrade,

- ako je povučena privola odnosno suglasnost, a ne postoji druga pravna osnova,

- ako je uložen prigovor na obradu prema članku 21. stavku 1. Opće uredbe,

- ako su osobni podaci nezakonito obrađeni,

- ako se osobni podaci moraju brisati zbog pravne obveze prava Unije ili nacionalnog zakonodavstva,

- ako su osobni podaci prikupljeni  u vezi s ponudom usluga informacijskog društva iz članka 8. stavka 1. Opće uredbe.

 

Iznimke prema članku 17. stavku 3. Opće uredbe:

- radi ostvarivanja prava na slobodu izražavanja i informiranja,

- radi poštovanja  pravne obveze kojom se zahtijeva obrada u pravu Unije ili pravu kojem podliježe VII. gimnazija kao voditelj obrade ili za izvršavanje poslova  od javnog interesa ili izvršavanju službene ovlasti VII. gimnazije kao voditelja obrade,

- svrhu arhiviranja u javnom interesu,  znanstvenog ili povijesnog istraživanja ili u statističke svrhe u skladu s člankom 89. stavkom 1. Opće uredbe,

- radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva.

 

Pravo na ograničavanje obrade osobnih podataka

Korisnik/ispitanik ima pravo na ograničenje obrade ako:

- ako osporava točnost osobnih podataka, na razdoblje kojim se VII. gimnaziji kao voditelju obrade omogućuje provjera točnosti osobnih podataka, 

- ako je obrada nezakonita, a protivi se brisanju, 

- ako VII. gimnazija kao voditelj obrade više ne treba  osobne podatke, a traženi su radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva,

- ako je uložen prigovor na obradu osobnih podataka prema članku 21. stavku 1. Opće uredbe.

 

Pravo na prigovor

Pravo na prigovor korisnik/ispitanik može podnijeti ako VII. gimnazija obrađuje osobne podatke u svrhu izvršavanja poslova od javnog interesa, pri izvršavanju službenih ovlasti ili ako se prilikom obrade poziva na legitimne interese VII. gimnazije.

Za ostvarivanje svojih prava moguće je obratiti se pisanim putem ili putem elektroničke pošte koristeći kontakt podatke koji su navedeni na sljedećoj poveznici http://gimnazija-sedma-zg.skole.hr/za_tita_podataka

 

DAVANJE NA KORIŠTENJE OSOBNIH PODATAKA

U skladu s propisanim zakonskim obvezama VII. gimnazija obvezna je proslijediti osobne podatke drugim pravnim osobama (primateljima) kao npr. Ministarstvu znanosti i obrazovanja, osnivaču Gradu Zagrebu, prosvjetnoj inspekciji, lokalnoj i područnoj upravi i samoupravi te drugoj školskoj ustanovi temeljem njihovog zahtjeva, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Poreznoj upravi, Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje i sl.

U skladu s potrebama provedbe posebnih propisa te u vezi potrebe provedbe određenog postupka (sudskog, upravnog, poreznog) prema potrebi i na traženje nadležnih tijela (policija, sud i sl.) biti će omogućen uvid u dokumente i akte te videozapise ako je to nužno za provođenje istrage i postupka temeljem posebnih propisa.

U određenim slučajevima i pravnoj obvezi koja proizlazi iz nacionalnih propisa ili propisa Europske unije postoji obveza proslijediti određene osobne podatke, a obradom osobnih podataka može biti obuhvaćen i međunarodni prijenos istih.

VII. gimnazija može osobne podatke proslijediti pružateljima usluga koji djeluju kao izvršitelji obrade. S navedenim izvršiteljima obrade sklapaju se  ugovori u kojima je detaljno propisano postupanje s osobnim podacima, stoga isti nisu u mogućnosti bez naloga odnosno odobrenja VII. gimnazije obrađivati proslijeđene osobne podatke niti ih dostavljati trećim stranama.

 

SIGURNOST OSOBNIH PODATAKA

VII. gimnazija prikuplja i obrađuje osobne podatke na način kojim se osigurava odgovarajuća sigurnost i povjerljivost u njihovoj obradi  te omogućavanje učinkovite primjene načela zaštite podataka, smanjenje količine podataka, opseg njihove obrade, razdoblje pohrane i njihovu dostupnost.

VII. gimnazija poduzima odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere zaštite kako bi spriječila slučajno ili nezakonito uništavanje, gubitak, izmjene, neovlašteno korištenje, otkrivanje, uvid ili pristup podatcima.

Svi zaposlenici VII. gimnazije i članovi tijela upravljanja i stručnih i drugih tijela VII. gimnazije obvezuju se na čuvanje osobnih podataka potpisivanjem izjave o povjerljivosti.

Ravnatelj/ica i svi zaposlenici obvezni su kao profesionalnu tajnu odnosno kao drugu odgovarajuću vrstu tajne, sukladno zakonu kojim se uređuje tajnost podataka, čuvati sve osobne i druge povjerljive podatke koje saznaju u obavljanju svojih dužnosti. Navedena obveza traje i nakon prestanka obavljanja dužnosti ravnatelja/ice odnosno nakon prestanka radnog odnosa. 

 

VREMENSKO RAZDOBLJE ČUVANJA OSOBNIH PODATAKA

Svi osobne podatci obrađuju se dok se ne ispuni svrha obrade u skladu sa zakonskim i drugim propisima.

Nakon prestanka svrhe u koju su prikupljeni, osobni podatci ne koriste se niti obrađuju, a oni ostaju u sustavu pohrane i čuvaju se u skladu s propisima o čuvanju dokumentarnog i arhivskog gradiva.

 

KONTAKT INFORMACIJE

Za sva pitanja vezana uz obradu osobnih podataka možete nam se obratiti putem naše internetske stranice na sljedećoj poveznici:

http://gimnazija-sedma-zg.skole.hr/za_tita_podataka

 

PODACI O SLUŽBENIKU ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA

U vezi daljnjih pitanja o zaštiti osobnih podataka moguće je obratiti se službeniku za zaštitu osobnih podataka na adresu elektroničke pošte:

zastita.podataka@sedma.hr i telefona 01/4501-233.

 

DOPUNE I PROMJENE POLITIKE PRIVATNOSTI

Politiku privatnosti redovito ažuriramo te mijenjamo u slučaju potrebe promjene  sadržaja. 

O svim izmjenama i dopunama  biti ćete pravovremeno informirani putem naše internetske stranice u skladu s načelom transparentnosti.


Sedma na Facebooku

Otvoreni dan Sedme

Školski list

Godišnjak

Tražilica


Napredno pretraživanje
Traži
Kalendar
« Kolovoz 2022 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
Prikazani događaji

Korisni linkovi

calendar šk. god. 2016./2017.

Brojač posjeta
Ispis statistike od 20. 10. 2016.

Ukupno: 628455
Ovaj tjedan: 690
Danas: 85
Oglasna ploča
Arhiva dokumenata
CMS za škole logo
VII. gimnazija Zagreb / Križanićeva 4, HR-10000 Zagreb / www.gimnazija-sedma-zg.skole.hr / 7.gimnazija-zg@zg.t-com.hr
preskoči na navigaciju