Filozofija
 

obnovljeno: srijeda, 27. travanj 2016.

Home
Natrag

                   

Sokrat                          Platon                         Aristotel

šk.god. 2015./2016.

NASTAVA, TEKSTOVI, PITANJA NAPOMENE, POJAŠNJENJA

Program filozofije

 
   
Što je filozofija? Uvod u filozofiju
Izvor i poticaji filozofiji O izvoru i poticajima koji dovode do filozofije
Discipline filozofije Podjela filozofskih disciplina i ontologija
Antropologija Filozofija čovjeka, sloboda kao bit čovjeka
Gnoseologija Teorija spoznaje
Etika Moral i etika kao praktična filozofija
Politika Politika kao praktična filozofija
Estetika prezentacija o filozofskoj estetici
   
Obrana Sokratova Platonov tekst o Sokratovoj obrani (obavezna literatura) 
O prijateljstvu Poglavlje iz Aristotel, Nikomahova etika (obavezno - izbor)
Nagovor na filozofiju Skraćeni oblik Aristotelove knjige (obavezno - izbor)
   
Sokrat Cjeloviti tekst o Sokratu (prema predavanjima)
Platon Cjeloviti prikaz Platona prema predavanjima
Aristotel Cjeloviti prikaz Aristotela prema predavanjima
   
Religiozno razdoblje Kršćanstvo, patristika, Aurelije Augustin
Srednjovjekovlje Skolastika: vjera i um, problem univerzalija, T. Akvinski
Renesansa Kopernikanski obrat; Protestantizam
   
Racionalizam Empirizam Novovjekovlje: fil. 17.st., Descartes, D. Hume
Idealizam 18.st. Klasični njemački idealizam: Kant
Romantizam Schelling, Hegel s pitanjima za ponavljanje
Marksizam Filozofija djelovanja - Karl Marx s pitanjima... za ponavlj.
Iracionalizam Volja je bit svega - A. Schopenhauer
Ponavljanje kroz pitanja Racionalizam (Descartes), Empirizam (Hume), Klasični njemački idealizam (Kant)
   
Egzistencijalizam 19.st Kierkegaard, Nietzsche
Pozitivizam 19. i 20.st. Comte; Bečki krug, Russel, Wittgenstein
   
   

 


šk.god. 2014./2115.

NASTAVA, TEKSTOVI, PITANJA NAPOMENE, POJAŠNJENJA

Program filozofije

 
   
Što je filozofija? Uvod u filozofiju
Izvor i poticaji filozofiji O izvoru i poticajima koji dovode do filozofije
Discipline filozofije Podjela filozofskih disciplina i ontologija
Antropologija Filozofija čovjeka, sloboda kao bit čovjeka
Gnoseologija Teorija spoznaje
Etika Moral i etika kao praktična filozofija
Politika Politika kao praktična filozofija
Estetika prezentacija o filozofskoj estetici
Filozofske discipline Pitanja za ponavljanje na temu: Filozofske discipline
   
Povijest filozofije O filozofiji kao povijesti filozofa i fil. ideja; podjela filozofije
Antička filozofija Antika; početak europske filozofske tradicije
Milećani Prvi filozofi: Tales, Anaksimen, Anaksimandar; prapočelo
Pitagorejci Pitagora i kvantitativno određenje bitka
Heraklit Nema stalnog bitka; Stalna je samo promjena; logos
Elejci Nema promjena (kretanja); Ksenofan, Parmenid, Zenon
Posrednici Empedoklo, Anaksagora; elementi i sile
Atomisti Leukip, Demokrit
Demokrit tekst iz: Gaarder, Sofijin svijet (preporučena literatura)
Obrana Sokratova Platonov tekst o Sokratovoj obrani (obavezna literatura) 
Sokrat1 prezentacija o Sokratu
Sokrat2 formalni tekst o Sokratu (predavanje)
   
Platon formalni tekst o Platonu (prema udžbeniku)
Platon 1415 Cjeloviti prikaz Platona prema predavanjima
Platon život i djelo prezentacija: porijeklo, političke ambicije, Akademija; djela
Platonova ontologija prezentacija: nauk o idejama; ideja dobra
Platonov nauk o spoznaji prezentacija: anamneza; Platonov nauk o čovjeku
Platon Politeia 7 Sedma knjiga Platonove Države (preporučena literatura)
O prijateljstvu Poglavlje iz Aristotel, Nikomahova etika (obavezno - izbor)
Nagovor na filozofiju Skraćeni oblik Aristotelove knjige (obavezno - izbor)
Aristotel 1415 Cjeloviti prikaz Aristotela prema predavanjima
Sokratske škole i helenizam kinici, skeptici, epikurejci i stoici u izvornoj i rimskoj verziji
   
Religiozno razdoblje Pojava kršćanstva, patristika, Aurelije Augustin
Srednjovjekovlje Skolastika: vjera i um, problem univerzalija, Toma Akvinski
Renesansa Kopernikanski obrat (uskoro)
   
Racionalizam Novovjekovlje: fil. 17.st. Descartes, Spinoza, Leibniz
Empirizam Novovjekovlje: fil. 17. st.; J. Locke, Berkeley, Hume
Idealizam 18.st. Klasični njemački idealizam: Kant  
Pitanja za ponavljanje Racionalizam, empirizam, idealizam (Kant)  
   
Romantizam Hegel
Marksizam Filozofija djelovanja - Karl Marx
Egzistencijalizam 19.st Kierkegaard, Nietzsche
Pozitivizam 19. i 20.st. Comte; Bečki krug, Russel, Wittgenstein
Naše doba On/Off ?
   
   
   
 
   
 

Home | Nacionalni ispiti | Hrvatski jezik | Strani jezici | Latinski jezik | Umjetnosti | Povijest | Geografija | Etika | Vjeronauk | Psihologija | Filozofija | Logika | Matematika | Informatika | Fizika | Kemija | Biologija | PiG | TZK